Јавна одбрана на дипломски труд – Џемил Демири

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1351 од 24.07.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Основни принципи на хируршка асепса, изработен од Џемил Демири, број на индекс 1232, на ден 05.08.2019 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Пламен Тројачанец (ментор)
  2. доц. д-р Кеснија Илиевска (член)
  3. доц. д-р Искра Цветковиќ (член)

Одлуката и соопштението за јавната одбрана можете да ги видите тука.