Јавна одбрана на дипломски труд – Давор Николовски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1253 од 21.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Рентгенска дијагностика на најчестите остеопатии кај кучињата на територија на град Скопје, изработен од Давор Николовски, број на индекс 1283, на ден 29.09.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)

2. проф. д-р Игор Улчар (член)

3. проф. д-р Игор Џаџовски (член)

Одлуката и известувањето можете да ги превземете тука.