Јавна одбрана на дипломски труд – Александар Цикалов

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1084 од 17.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Анемија предизвикана од инфективни агенси, изработен од Александар Цикалов, број на индекс 1201, на ден 25.08.2020 година  во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. проф. д-р Ромел Велев (член)