Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело

Бр. 03-447

09.04. 2021 година

Предмет: Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Почитувани,

Ве известуваме дека по спроведента постапка за објавениот Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје за период до 31.12.2021 година, а врз основа на поднесените пријави со прилог документите, доказите за исполнување на условите во Огласот и спроведеното интервју со кандидатите, Комисијата изврши избор на следните кандидати:

За работно мест под бр. четири (4) лица, со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избираат:

  • Нада Цветановска
  • Борис Димитриевски
  • Ивана Арсовска
  • Стефанија Маркозанова

За работно мест под бр. 2, три (3) лица, со завршено средно образование (ветеринарен техничар/лаборант) се избираат:

  • Ивица Велковски
  • Виолета Јанковиќ – Велковска
  • Никола Стаменковски

За работно мест под бр. 3, две (2) лица со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избираат:

  • Гоце Атанасовски
  • Лариса Шаќири

За работно мест под бр. 4, едно (1) лице со завршено високо образование (доктор по ветеринарна медицина/стручен соработник) се избира:

  • Софи Ѓорческа

Известувањето можете да го видите тука.