Известување за студентите на ФВМС во врска со кандидирање за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 24.12.2020 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2020/2021 година и ги положил сите испити заклучно со трет семестар. Кандидатите треба да поднесат Пријава за кандидатура која можат да ја подигнат од веб страната на Факултетот, и во која треба да соберат најмалку 20 потписи од студенти како поддршка. Пополнетата пријава со 20-те потписи се заверува во архивата на ФВМС и се доставува до службата за студентски прашања.

  Претседател на изборна комисија,

                                                                                    проф. д-р Игор Улчар

Пријавата може да се превземе тука.