Термини за испит хемија во јунска сесија 2020-2021

Испитот по хемија во јунската испитна сесија ќе се одржи на ден:

  • 10.06.2021 г. во предавална 1 Стехиометрија, во 13:00 часот
  • 16.06.2021 г. во предавална 1 Хемија, во 13:00 часот

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор. Испитот ќе се спроведе во согланост сопрепораките за заштита од Covid -19.