Implementation of the legislation on mutual recognition of professional qualifications

Главен истражувач:

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 2016

Финансиран од: IPA

Тип на проектот: меѓународен