II уписен рок – Конечна ранг листа

Објавената Конечна ранг листа за II уписен рок можете да ја видите тука

Документи и уплати потребни  при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2017/2018 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 13 и 14.09.2017 година.

  1. Формулар за упис на семестар и Статистички лист (се купуваат во книжара)
  2. Уплатницa со цел на дознака За административна такса ( пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 50 денари

Уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

3.Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

4.Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисни единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

5.Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува за студентите примени во државна квота

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

  1. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

  1. Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари