Лабораторија за патофизиологија

Новите трендови во ветеринарната практика наложуваат современа лабораториска дијагностика од областа на:

 • ветеринарната хематологија и хемостаза,
 • ветеринарната клиничка биохемија,
 • уринализа,
 • ендокринологија, и
 • цитологија и преглед на телесни течности.

Лабораторијата е опремена со најсовремена опрема за лабораториска клиничка дијагностика, а услугите и дејностите во оваа лабораторија се наменети за изведување на:

 • рутински анализи на клиничките пациенти
 • соработка со ветеринарните амбуланти кои имаат потреба од вакви услуги,

Со изработувањето на лабораториските испитувања и со толкувањето на резултатите од нив факултетот остварува стручна и деловна соработка со клиентите, со ветеринарните амбуланти, со фармерите и со сточарите.

Лабораторија овозможува:

 • брза, лесна и рутинска дијагностика на болестите кај малите и кај големите животни,
 • подигање на нивото на клиничката практика, и
 • воспоставување систем за здравствена контрола.

Во лабораторијата се имплементирани:

 • современи аналитички методи според стандардните оперативни постапки, и
 • високо ниво на услугите на пазарот.

Покрај рутинските анализи, во оваа лабораторија:

 • се зголемени и се зајакнати капацитетите на научно-истражувачката работа,и
 • е овозможена реализацијата на научно-истражувачките проекти.

Во лабораторијата работи обучен и стручен персонал кој своето знање и искуство го стекнал во светски познати и признати лаборатории.

Запазени се стандардните оперативни постапки околу:

 • начинот на земање на примероците,
 • нивното пакување,
 • проследувањето до лабораторија,
 • начинот на чување, и
 • манипулацијата со примероците.

Лабораторијата е отворена за меѓународна соработка со светски реномирани лаборатории, со други факултети и институции кои се занимаваат со истата проблематика, како и за размена на знаење и искуства со нив.