ECONWELFARE, KBBE-1-213095

Наслов на проектот: ECONWELFARE, KBBE-1-213095
Главен истражувач: Dr. Hans Spoolder
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески
Времетраење: 01.08.2008 до 31.07.2012
Финансиран од: FP7
Тип на проектот: меѓународен