EA Strategy 2025 Project

Главен истражувач: Peter Kronvall

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2016-2017

Финансиран од: ЕУ

Тип на проектот: меѓународен