Докторска дисертација – Мартин Николовски

„Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 10.05.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот Мартин Николовски, ДВМ, со наслов ,,Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“, во состав:

    • проф. д-р Владимир Петков (претседател),
    • проф. д-р Тони Довенски (ментор),
    • вонреден проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ (член),
    • проф. д-р Јозеф Лауринчик (член) и
  • проф. д-р Данијела Кировски (член).
  • Авторезимето на докторската дисертација на англиски јазик можете да го превземете на следниот линк (фајл: PhD resume text, Nikolovski, M., 2019)