Докторска дисертација – Љупчо Ангеловски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-851/3, донесена на седницата одржана на 29.06.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот Љупчо Ангеловски, доктор по ветеринарна медицина, со наслов „Типизација на Campylobacter spp. во ланецот на храна“, во состав:

  1. проф. д-р Деан Јанкулоски (претседател),
  2. проф. д-р Павле Секуловски (ментор),
  3. проф. д-р Искра Цветковиќ (член),
  4. проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу (член) и
  5. проф. д-р Радмила Чрчева-Николовска (член).

Дисертацијата можете да ја превземете тука.