Јавна одбрана на докторска дисертација – Александар Јаневски

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 851/5 од 29.06.2021 година, соопштуваме дека

            На ден 16.07.2021 година (петок) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Александар Јаневски,  јавно ќе го  брани докторскиот труд  под наслов:  „Застапеност на патогени бактерии, нивна антимикобна отпорност и потенцијални ризик – фактори за појава на супклиничкиот маститис на малите краварски фарми во Р. С. Македонија“.