Докторска дисертација – Александар Јаневски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 16.03.2021 година со бр. 0202-278/8, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Александар Јаневски , ДВМ, со наслов: „ Застапеност на патогени бактерии, нивната антимикробна отпорност и потенцијални ризик фактори за појавата на супклиничкиот маститис на малите краварски фарми во Р. С. Македонија“, во следниов состав:

  • проф. д-р Дине Митров  (ментор)
  • проф. д-р Славчо Мреношки (член)
  • проф. д-р Игор Џаџовски  (член)
  • проф. д-р Бранко Атанасов  (член) и
  • проф. д-р Деан Јанкуловски  (член)

Текстот на докторската дисертација може да се преземе на следниот линк.