CEEPUS мобилност – летни школи за студенти

Почитувани студенти,

Во продолжение се информациите за престојните летни школи за учебната 2023/2024 година, кои се одвиваат преку програмата за мобилност CEEPUS.

  1. Animal Welfare, Veterinary Ethics, Law, and Communication Skills се одржува во период од 07.07.-12.07.2024 година, на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, Австрија

Информативен флаер за летната школа по Animal Welfare, Veterinary Ethics and Communication Skills.

2. VetNEST Summer School of Zoonoses се одржува во период од 13.05-17.05.2024 година, на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Загреб

3. From Sperm and Oocyte to Offspring: The Journey of Canine and Feline Reproduction се одржува во период од 08.07.-13.07.2024 година на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Љубљана.

Сите заинтересирани студенти задолжителено да се јават кај CEEPUS координаторот проф. д-р Зехра Хајрулаи Мусли (zhajrulai@fvm.ukim.edu.mk).

НАПОМЕНА: Право на апликација имаат студентите од четвртта и петта година.