Bacterial and Parasitical Communities of chub as Indicators of environmental status exposed to mining activities

Наслов на проектот: Bacterial and Parasitical Communities of chub as Indicators of
environmental status exposed to mining activities
Главен истражувач: Д-р Дамир Капетановиќ, науч. соработник, Проф. д-р Родне Настова
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Д-р Александар Цветковиќ, Ристо Узунов ДВМ.
Времетраење: 2013-2014
Финансиран од: МОН
Тип на проектот: билатерален