Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека

На ден 21.12.2021 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Марија Раткова Мановска, јавно ќе го брани докторскиот труд под наслов: „Ентеротоксогени соеви на стафилококи во млечната индустрија во Р.С. Македонија“