Јавна одбрана на дипломски труд – Кристина Атанасова

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-234 од 14.02.2022) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Лабораториски бројки – индикатори за векторски преносливи болести кај кучињата, изработен од Кристина Атанасова, број на индекс 1256, на ден 18.02.2022 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. доц. д-р Елена Атанаскова Петров (член)