ЈАВНА ОДБРАНА на диплмоскиот труд „Неонатални заболувања кај големи преживни животни“ – Марија Манасиевска