Термини за испит од Катедрата за Биохемија, Клиничка биохемија и Биологија на клетка

Биологија на клетка
• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)
• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)
• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.)

Биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 ч.)

Клиничка биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (9.02.2023 во 10.00 ч.)

Студентите кои ќе полагаат, задолжително испитот да го пријават во електронскиот систем на Факултетот и со мејл до предметниот наставник (со назнака дали ќе полагаат практичен испит, завршен испит или двата), најдоцна до 31.01.2023 г.