РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 12.09.2022

Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
– 1403
– 1457
Катедра за биохемија и биологија на клетка