Проекти финансирани од УКИМ

Тековен конкурс

КОНКУРС за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2021/2022 година

Прилози на Конкурсот

 – НИП – образец 1

 – НИП – образец 2

 – НИП – образец 3

 – НИП – образец – согласност

Документи

ПРАВИЛНИК за користење на средствата од интегративните функции на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за научноистражувачки проекти

Финанасирани проекти 

Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје