Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Се распишуваат избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Изборите ќе се спроведат на 11.01.2023 год. (среда),  во Предавална  1, со тајно гласање во период од 10 до 14 часот.

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/01/Одлука-за-избор-на-претседател-и-членови-на-ФСС_000125.pdf