Конкурс за запишување на студенти на втор циклус специјалистички студии во учебната 2023/2024 година

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за запишување студенти  на  втор циклус студии во учебната 2023/2024.

Рокови за пријавување и запишување:  

 Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите05 до 16.02.2024
Запишување на кандидатите20 и 21.02.2024

Согласно Конкурсот на Факултетот за ветеринарна медицина на студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), може да се запишат вкупно 20 студенти. 

Студиски програмиБрој на студентиТраење на студиите во семестриШколарина (во евра)
Факултет за ветеринарна медицина Безбедност и квалитет на храна  (специјалистички студии)2021500

Повеќе информации за условите, роковите и начинот на запишување, може да најдете тука.