Конечна ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител и се стекнуваат со погодноста за плаќање на половина од износот за уписнина на прв циклус студии за учебната 2022/2023 година

Конечна-ранг-листа