Заверка на зимски и запишување на летен семестар во учебна 2017/2018 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2017/2018 година ќе  биде во следниот термин од 24 јануари до 31 јануари 2018 година.

Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот ќе може да го завери и запише и подоцна, но со казнена уплатница од 5оо денари на сметка на ФВМ – Скопје.

Заверката на зимскиот семестар во индекс може да остварат студентите кои ги добиле потписите од предметните професори од предметите кои ги ислушале.

Студентите кои ќе немаат заверен семестар поради неостварен потпис во индекс од предметниот професор,немаат право да запишат нов семестар и ќе мораат да го презапишат предметот со неостварен потпис во наредниот упис на зимски семестар.

Студентите што заверуваат XI семестар, а ќе имаат неположени предмети, во наредниот летен период ги презапишуваат неположените предмети од минатите летни ислушани семестри. Исто така, во наредниот зимски семстар ќе треба да ги презапишат (доколку имаат) заостанати неположени предмети од зимските ислушани семестри.

Студентите од прва година т.е.  што беа први 10 на ранг листата што беа ослободени од надоместок за студирање се ослободени од надоместок и во  летниот семестар, но се останато мора да приложат.

 Документи потребни за заверка на зимскиот и упис на летниот семстар во 2017/2018 година:

Индекс со сите потребни потписи од сите ислушани предмети

Образец за заверка на семестар(пополнет) и уплатена уплатница(во банка)  за администартивна такса од 50 денари

Образец за запишување на семестар(пополнет) и уплатница уплатена (во банка)  за административна такса од 50 денари

Уплатница за надомест за студирање во зависност дали сте запишани во државна квота (100ЕУ)  или со кофинансирање на студиите(200 EУ) на сметка на ФВМ Скопје( во денарска противвредност).

За студентите кои презапишуваат предмети надоместот за студирање изнесува 25 ЕУ во денарска против вредност на сметка на ФВМ Скопје.

 

Пример како се пополнува уплатница ПП50

Цел на дознака  Надомест за студирање за ? семестар.

Назив и седиште на примач:  Буџет на РМ, ФВМ Ск.

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: (100 еу или 200 еу или 25 еу) во денарска противвредност

Сметка на корисник:  1600104561 788 15

Приходна шифра и програма:  723012 41

 

Цел на дознака: Административна такса

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка, Буџет на РМ

Банка на примач:  НБРМ

Трансакциска сметка:  1.000.000.000.63095

Износ во денари: 50 денари

Уплатна сметка:  840 ??? 03161

Приходна шифра и програма:  722313 00

Напомена: Студентите  кои треба да отслушаат предмет поради неостварено право на потпис, истиот го презапишуваат предметот према Ценовникот на ФВМ Скопје  за предметна програма за додипломски студии. Презапишаниот неотслушан предмет, студентот наставата е должен да ја прати во соодветниот семестар за да оствари право на потпис, односно за да може да го завери соодветниот семестар.

Напомена: Сите студенти во прва година мора да имаат печат од систематски преглед во индексот, во спротивно нема да можат да запишат семестар.

Сите студенти при уписот на семестарот ќе треба да пополнат и анкетен лист.

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 1 година (2 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 2 година (4 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 3 година (6 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 4 година (8 Семестар)

Известување за правилно пополнети индекси Летен Семестар – 5 година (10 Семестар)

Соопштението можете да го видите тука.