Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2018 / 2019 година

Запишувањето ќе биде 17-21 септември 2018 г. (Доколку студентот закасни со уписот, истиот ќе може да го запише и покасно, но со казнена уплатница од 500,оо МКД.

ДОКУМЕНТИ

 1. Индекс пополнет
 2. Пополнет формулар за упис на семестар со уплатница за административна такса од 50 денари и статистички лист
 3. Пријава за изработка на дипломски труд во три примерока, потпишана од менторот. Пријавата можете да ја подигнете во Службата за Студентски прашања.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА (една)

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

УПЛАТНИЦИ

 1. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје
 • образец: пп 50
 • цел на дознака: ИКСА на УКИМ (Факултет за ветеринарна медицина носител на студиска програма)
 • назив на примачот: Универзитет Св. Кирил и Методиј
 • депонент (банка на примачот): НБРМ
 • износ: = 750,00
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600103689 788  18
 • приходна шифра и програма 723012 41
 • Потврда за уплатени 300 денари за книжен фонд на ФВМС, на жиро-сметка на ФВМС.
 • цел на дознака: За книжен фонд на ФВМС
 • износ: = 300,00
 • назив на примачот: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје
 • депонент (банка на примачот): НБРМ
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600104561 788  15
 • приходна шифра и програма: 723012 41

Документот можете да го превземете тука.

                                                                              Продекан за настава,

проф. д-р Игор Улчар