Документи и уплати потребни при запишување на студентите Во 2, 3, 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2018 / 2019 година

Запишувањето ќе биде во следниoт термини од 17-21 септември 2018 година.

Доколку студентот закасни со уписот, истиот ќе може да го запише соодветниот семестар и покасно но со казнена уплатница од 500,оо МКД.

ДОКУМЕНТИ

 1. Пополнет индекс (види огласна табла; доколку индексот не е целосно пополнет по примерот од  огласна табла, документите за упис ќе бидат вратени)
 2. Пополнет образец за упис на семестар со уплатница за административна такса од 50 денари и статистички лист 

Цел на дознака – За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 50 денари

Уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313 00

УПЛАТНИЦИ

 1. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (ИКСА на УКИМ)
 • образец: пп 50
 • цел на дознака: ИКСА на УКИМ (Факултет за ветеринарна медицина – носител на студиска програма)
 • назив на примачот: Универзитет Св. Кирил и Методиј
 • депонент (банка на примачот): НБРМ
 • износ: = 750,00
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600103689 788  18
 • приходна шифра и програма 723012 41
 1. Потврда за уплатени 100 ЕУР (во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата) за надоместок за студирање за зимскиот семестар за студентите запишани во државна квота, на жиро-сметка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС) *
 • образец: пп 50
 • цел на дознака: Надоместок за студирање за трети, петти, седми, девети семестар (инаку уплатницата нема да се прима)
 • назив на примачот: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје
 • депонент (банка на примачот): НБРМ
 • износ: денарска противвредност на 100 EUR по среден курс на НБРМ на денот на уплата
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600104561 788  15
 • приходна шифра и програма: 723012 41

(НАПОМЕНА 1: Преостанатата сума до 200 ЕУР партиципација, одн. втората рата од 100 EUR се уплаќа при упис во наредниот летен семестар).

 1. Потврда за уплатени 200 ЕУР (во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата) за надоместок за студирање за зимскиот семестар за студентите запишани во приватна квота, на жиро-сметка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС) *

 (НАПОМЕНА: Преостанатата сума до 400 ЕУР партиципација, одн. втората рата од 200 EUR се уплаќа при упис во наредниот летен семестар).

     4. Потврда за уплатени 300 денари за книжен фонд на ФВМС, на жиро-сметка на ФВМС(ПП50).

 • цел на дознака: За книжен фонд на ФВМС
 • износ: = 300,00
 • образец: пп 50
 • назив на примачот: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје
 • депонент (банка на примачот): НБРМ
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600104561 788  15
 • приходна шифра и програма: 723012 41

5. Потврда за уплатени 200 денари за персонално осигурување(ПП 10)

Име и Презиме на студентот со ЕМБГ Задолжително

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

Документот може да го превземете тука.

                                                                                                           Продекан за настава,

                                                                                                                   проф. д-р Игор Улчар