Катедра за репродукција

Истражување:

-истражувачка работа на полето на репродукцијата
– Ултразвучна дијагностика
– дијагностика на рана гравидност
– дијагностика и лекување на неплодност
– мониторинг на репродуктивниот статус

Патологија на репродукцијата:

– откривање и лекување на патолошки состојби на репродуктивниот тракт
– откривање и сузбивање на неонатални заболувањa

Биотехнологија на репродукција:

– за планирано производство на фармски животни и тоа:
– синхронизација и лапароскопско осеменување на овци и кози
– синхронизација на еструс кај високо продуктивни молзни крави
– индукција на партус

Дијагностика , лекување и превенирање на болестите на млечната жлезда

– откривање и сузбивање на клинички маститис

Откривање и сузбивање на субклинички (скриен) маститис

– мерки за контрола и превенција на маститисот
– дијагностика и терапија на неинфективни болести на млечната жлезда

Лаборатории

1. Лабораторија за ЕТ/ИВФ за побрз генетски напредок во сточарството
– ембриотрансфер
– ин витро фертилизација

2. Лабораторија за ендокринологија
– испитување на хормонален статус