Центар за едукација за безбедност на храната и ветеринарно јавно здравство

Центарот за едукација за безбедност на храната и ветеринарно јавно здравство ги врши следните работи: подготовка и организирање на курсеви, семинари и обуки за операторите со храна и надлежните инспекциски органи.