Лабораторија за резидуи и контаминенти

Лабораторијата за резидуи и контаминенти врши испитување на безбедноста на храната, добиточната храна, водата и предметите за општа употреба.

  • Анализа на остатоци од ветеринарни лекови (ELISA, GC/MS, HPLC-DAD, HPLC-FD)
  • Анализа на остатоци од пестициди (GC-ECD, GC/MS)
  • Анализа на присуство на тешки метали и неметали, микроелементи (ETAAS, AAS, FIMS)
  • Анализа на присуство на микотоксини (HPLC-FD)
  • Анализа на присуство на радионуклиди (γ-спектометрија)
  • Анализа на адитиви (UV/ Vis спектрометрија, TLC, HPLC-DAD)
  • Радиолошка анализа

Лабораторијата за анализа на резидуи и контаминенти е акредитирана и овластена лабораторија за спроведување на Националната мониторинг програма на Република Македонија за резидуи и контаминенти во производи од животинско потекло, согласно Директивата на Советот на ЕУ 96/23/EEC.