Лабораторија за патологија и патохистолигија

Лабораторијата за патологија и патохистологија се состои од два дела:

 • обдукциска сала, и
 • патохистолошка лабораторија
1. Обдукциска сала

Активности:

 • Обдукција на угинати животни;
 • Утврдување на патолошко анатомските промени;
 • Обдукција на абортуси и утврдување на причина за нивно настанување;
 • Отварање на глави од угинати животни и земање на материјал за испитување на Беснило или ТСЕ;
 • Утврдување на патолошко анатомските промени во форензички случаеви;
 • Земање на материјал за понатамошно испитување.
 • 2. Патохистолошка лабораторија

Активности:

 • Обработка на материјалите земени за патохистолошко испитување (парафинизирање, сечење и боење);
 • Обработка на материјалите земени за имунохистохемиско, цитолошко или криостатско испитување;
 • Дијагностицирање на направените препарати.

Во работата се користат современи апарати за парафинизирање, сечење и боење на резовите. Покрај патохистолошките препарати, во лабораторијата се изготвуваат имунохистохемиски, цитолошки и криотомски препарати.

Истражувачка дејност:
 • Дијагностика на заразни болести (класична свинска чума, PRRS, BSE и др.);
 • Дијагностика на паразитарни болести;
 • Дијагностика на тумори (онкологија);
 • Дијагностика на кожни заболувања (дерматологија);
 • Дијагностика на болести кај егзотични животни;
 • Експериментални истражувања на лабораториски животни.