Промени во нутритивната вредност на млекото во зависност од лактацијата

Наслов на проектот: Промени во нутритивната вредност на млекото во зависност од лактацијата
Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Павле Секуловски, Науч. сор. Билјана Стојановска-Димзоска, Ристо Узунов ДВМ.
Времетраење: 01.06.2011 – 01.06.2012
Финансиран од: УКИМ
Тип на проектот: национален