ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Одредување на старост преку мерење на Lens cristalina кај зајак Lepus europaeus, Pallas, 1778, како популационен индикатор, изработен од Роберто Бабичовски

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Одредување на старост преку мерење на Lens cristalina кај зајак Lepus europaeus, Pallas, 1778, како популационен индикатор, изработен од Роберто Бабичовски