Лабораторија за квалитет на храна и добиточна храна

Лабораторијата за контрола на квалитет на храна е акредитирана лабораторија според ISO 17025 стандардот и е овластена за вршење на анализи и суперанализи на храна и добиточна храна. Има современа опрема за мерење и испитување, како и инфраструктура за правилно и сигурно изведување на испитувањата. Во лабораторијата се врши контрола на квалитетот на храната од животински и растително потекло, контрола на квалитет на добиточна храна, контрола на квалитетот на вино и мед, како и контрола на квалитет на вода за пиење и вода која се користи во производство.

Испитувањата на исправноста на храната се врши според важечките законски прописи и правилници кои што го одредуваат квалитетот на храната и добиточната храна. Во лабораторијата се извршуваат следниве анализи:

1. Млеко и млечни производи
 • Протеини (Kjeldahl метода)
 • Масти (Gerber- метода)
 • Маст во сува материја
 • Содржина на влага
 • Вкупни суви материи
 • Шеќери
 • Лактоза
 • Киселински степен
 • Одредување на нутритивна вредност
2. Месо и производи од месо
 • Протеини (Kjeldahl метода)
 • Масти
 • Содржина на влага
 • Сува материја
 • Определување на вкупен пепел
 • Содржина на сол
 • Содржина на нитрити (колориметриска метода)
 • P2O5
 • Одредување на нутритивна вредност
3. Добиточна храна
 • Определување на содржина на азот и калкулација на содржина на сурови протеини (Kjeldahl метода)
 • Определувње на содржина на масти
 • Содржина на влага
 • Определување на суров пепел
 • Определување на соджина на фосфор (спектрофотометриски)
 • Определување на содржина на калциум
 • Целулоза
 • Определување на енергетска вредност
4. Храна од растително потекло
 • Протеини (Kjeldahl метода)
 • Определување на содржина на масти
 • Содржина на влага
 • Сува материја
 • Определување на вкупен пепел
 • Содржина на сол
 • Скроб
 • Определување на вкупни шеќери
 • Определување на киселински степен
 • Определување на содржина на диететски влакна
 • Одредување на нутритивна вредност
5. Вино
 • Содржина на редуцирани шеќери
 • Определување на испарливи киселини
 • Слободен SO2
 • Вкупен SO2
 • Вкупна титрациона киселост (потенциометриски)
 • Содржина на вкупен сув екстракт
 • Вкупна алкохолна јачина
 • Содржина на пепел
 • Густина и специфична тежина
6. Мед
 • Електрична спроводливост
 • Пролин
 • Хидроксиметилфурфурол
 • Редуцирани шеќери (гравиметриска метода)
 • Определување на активноста на инвертаза
 • Киселост (титриметриска метода)
 • Содржина на вода
 • Содржина на минерални материи
 • Сахароза
 • Содржина на гликоза (титриметриска метода)
 • Содржина на фруктоза
 • 7. Вода за пиење и вода која се користи во производство
  • Определување на содржина на амоњак
  • Определување на содржина на нитрити
  • Определување на содржина на нитрати
  • Потрошувачка на KMnO4
  • Хлориди
  • Резидуален хлор
  • Вкупна тврдина
  • Алкалитет
  • Карбонатна тврдина
  • Определување на содржина на сулфати