Р А С П О Р Е Д – ЗА ПРЕДАВАЊАТА И ВЕЖБИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА

Р А С П О Р Е Д ЗА ПРЕДАВАЊАТА И ВЕЖБИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА