Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Лабораториска дијагностика, тераписки протокол и менаџмент на кучиња со дијагностициран лимфом – Искра Џабирска

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Лабораториска дијагностика, тераписки протокол и менаџмент на кучиња со дијагностициран лимфом – Искра Џабирска