Известување за Студентите

Се известуваат студентите на ФВМС дека Наставно-научниот совет на Факултетот ги усвои Студентскиот календар на Факултет за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година заедно со Одлуката  за распоред на работни задачи на наставниците и соработниците на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Распоредот за предавањата и вежбите со време и место на одржуање на наставата на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за академската 2021/2022 година, Списокот за покриеност на настава на додипломски студии на Факултетот за ветеринарна медицина –  Скопје за учебната 2021/2022 година и Распоредот на термини за пријавување на испитите и на термините на проверки на знаење со испитни рокови на додипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година.

Документите се објавени на интернет страната на Факултетот на следниве линкови во менито Студии:

Со почит,

Продекан за настава

Проф. д-р Ксенија Илиевска