Упатство за правилно пополнување на индекси

Парни семестри (2, 4, 6, 8, 10)

Правилно пополнување на индекс – Прва година

Правилно пополнување на индекс – Втора година

Правилно пополнување на индекс – Трета година

Правилно пополнување на индекс – Четврта година

Правилно пополнување на индекс – Петта година