Ранг листа на студенти пријавени на Интерниот оглас за остварување на право  за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2022/2023 годиначие родителско право го врши само еден родител

Ранг-листа-на-студенти-за-еднородителско-право