Соопштение за заверка на летен семестар 2019/20 и упис на зимски семестар 2020/21 година и презапишување на предмети

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2 и 3 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2020/2021 година

Документи и уплати потребни при презапишување на предмети на ФВМ-С во академската 2020/2021 година

Листа на наслови на теми за одбрана на дипломски труд на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 год.