Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетско студентско собрание 2020-21

О Д Л У К А

за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Одлуката можте да ја погледнете тука.