Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Шик

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1769 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Разработување на модел за одгледување на афрички сом во рециркулаторен систем, изработен од Марија Шик, број на индекс 1166, на ден 15.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. проф. д-р Владимир Петков (член)
3. проффф. Д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.