Јавна одбрана на дипломски труд – Мартин Аксентиев

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1773 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Етиолошки фактори за настанување, дијагностика и третман на дислокација на абомазус кај говеда, изработен од Мартин Аксентиев, број на индекс 1228, на ден 18.10.2019 во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Дине Митров (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги видите тука.