Јавна одбрана на дипломски труд – Ивана Стаменковска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-975 од 14.07.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Дијагностика и диференцијална разлика помеѓу бенигни и малигни тумори на млечна жлезда, изработен од Ивана Стаменковска, број на индекс 1262, на ден 23.07.2020 година во 10 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Трпе Ристоски (ментор)
  2. проф. д-р Ирена Целеска (член)
  3. проф. д-р Игор Улчар (член)