Јавна одбрана на дипломски труд – Иван Матевски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1301 од 02.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Преваленца на субклинички продукциски болести и нивно влијание врз репродуктивниот статус во ран пуерпериум во фарма за високо-продуктивни млечни крави, изработен од Иван Матевски, број на индекс 1240, на ден 09.10.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)

2. проф. д-р Игор Џаџовски (член)

3. проф. д-р Бранко Атанасов (член)

Соопштението и одлуката можете да ги превземете тука.