Јавна одбрана на дипломски труд – Ена Добриќ

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-735 од 01.06.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Проценка на благосостојба на животни во зоолошка градина, изработен од Ена Добриќ, број на индекс 1248, на ден 15.06.2021 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Влатко Илиески (ментор)
  2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
  3. доц. д-р Мирослав Ќосевски (член)

Одлуката и објавата можете да ги видите тука.