Хистологија со ембриологија во септемвриската испитна сесијa

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во септемвриската испитна сесија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти

Термини за полагање по електронски пат се:
24.8 – прв и втор колоквиум
26.8 – трет колоквиум
2.9 – четврт колоквиум
4.9 – петти колоквиум

Термини за полагање со физичко присуство се:
16.9 – прв и втор колоквиум
18.9 – трет колоквиум
21.9 – четврт колоквиум
24.9 – петти колоквиум

Важно: Секој студент поединечно треба да се пријави за полагање (за начинот на полагање и делот кој се полага) најдоцна два дена пред дадените термини. Пријавувањето е преку електронска пошта до предметниот професор и асистент:

florinap@fvm.ukim.edu.mk и
mdovenska@fvm.ukim.edu.mk

Предметен професор
Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ