Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 13.02.2020 година, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Мирослав Ќосевски, ДВМ, со наслов: „Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди од аспект на благосостојбата на животните“, во состав:

  •  проф. д-р Мишо Христовски (претседател)
  •  проф. д-р Влатко Илиески (ментор)
  •  проф. д-р Александар Додовски (член)
  •  проф. д-р Кристоф Винклер (член) и
  •  проф. д-р Лазо Пендовски (член)

Текстот на докторската дисертација може да се преземе на следниот линк (фајл: Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски 2020)

Авторезимето на докторската дисертација на македонски јазик можете да го превземете на следниот линк (фајл: Авторезиме – Докторска: Ќосевски)

Авторезимето на докторската дисертација на англиски јазик можете да го превземете на следниот линк (фајл: Summary_Doktorska_Kjosevski_ENG)